5 Şubat 2012 Pazar

Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir de, o kul:

"Allah-u Teala'nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" derse, artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez.

Arabaya Binerken Okunacak Dua

"Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.
Kaynak:Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Belli Bir Saatte Uyanmak İçin

Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse,

Kevser sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.

Bir Sene Boyunca Haste Olmamak İçin

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak yedi Fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez.

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Aralık 2010
Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:


"Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca'i hâzâ"

Kaynak. Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003
Boş Konuşulan Mecliste Oturulursa

Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.

"Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.".
 

Kaynak: Tirmizi, Daavat 39, (2329)
Çıban ve Sivilceler İçin
Çıban Duası

"Allâhümme musağğıre´i-kebîri ve mükebbire´s-sağîri. Sağğir mâ bî"

"Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah'ım! Bende olanı küçült"


Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Temmuz 2011
Çocuk Düşmemesi İçin

Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp:

"Ya Mübdiismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar.
Kaynak: Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Çocuk İsteyenlerin Okuyacağı Ayetler

Cinsi münasebetten evvel avret yerini açmadan Enbiya Suresi'nin 87. ve 88.  ayet-i kerimeleri üç kere okunur. Bu ayeti kerimler şunlardır:
Düşmanına Bakanın Okuyacağı Dua
"Ey ceza günün maliki! Ancak sana tapar ve ancak Senden yardım isterim"

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Nisan 2011
Evden Çıkarken Okunacak Dua
"Bismillahi tevekkeltü ala'llahi, velâ havle velâ kuvvete illâ billahil Aliyil Azim"


"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a güvendim. Kuvvet ve kudret O'ndandır, yüce ve büyük O'dur."
Eve Girildiğinde Okunacak Dua

"
Allahümme inni es'elüke hayrel mevleci ve hayre'l mahreci, bismillahi velecna ve ala'llahi rabbena tevekkelna"

"Allah'ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah'a tevekkül ederiz."

Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Ezandan Sonra Okunacak Dua

"
Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh."


"Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."

Kaynak: Buhari, Ezan
Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua

Rasulüllah şöyle buyurmuştur:


"Biriniz geçim işi zorlaşınca, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan nedir? :"Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah'ın adını okurum. Ey Allah! Beni senin kazana razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de geciktirmeni istemeyeyim."
Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Mayıs 2011
Hacet Duası


'Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim.

Ey allah! Öncekilerden ve sonrakilerden her kime imandan neler verdiysen de benim ona gücüm ulaşmıyorsa, amelim eksik kalıyorsa, isteğim kavuşmuyorsa, duam yetişmiyorsa, öyle bir şey istemek dilime gelmiyorsa, sen  okuvvetli iman ile beni seçkin kıl. Ey acıyanların en merhametlisi kabul et!'

Bu duayı israrla okuyunuz.
Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Nisan 2011
Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin

"Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."

Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.
Hastalığın Allah'ın İzniyle Sıhhate Dönüşmesi

Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine:

112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"

3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür
"Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur.
Kaynak: Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı,  M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Hastanın Okuması Ya da Onun Yanında Okunması Gereken Dua

Rasulüllah (sav) ailesinden bazı fertleri okuyup sağ eliyle sıvazlayarak Allah-u Teala'ya şöyle dua ederdi:

"Ey Allah' Ey İnsanların Rabbbi! Bu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren ancak Sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Oyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın."

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Ağustos 2011
Hastaya Şifa Namazı

Her kim iki rekat namaz kılıp her bir rekatında Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okur da namazı bitince kıldığı yerde oturup kimseyle hiç bir şey konuşmadan bin kere:

"Ey acayip işleri essiz olan Allah! Ceza gününe kadar bana hayırla rahmet et" tesbihiyle zikirde bulunursa Allah-u Subhanehu ve Tela ona yepyeni bir hayat bahşeder.

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Ocak 2011
İhtiyacın Karşılanması Sıkıntının Giderilmesi

Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir

Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif"  ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir
 .

Kaynak: Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
İki Kişi Arasındaki Bir İhtilafın Kaldırılması

Bir yemek üzerine "Yâ Vedûd" ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar
.

Kaynak:Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Nazar Büyü ve Zehirli Haşerata Karşı

Rasulüllah (sav) Hasan ve Hüseyin'e
haşerat duası

"Ü'îzükümâ bikelimâtillâhi'ttâmmeti min külli şeytanin ve himmetin ve min külli aynin lametiné"

"Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın tastamam olan kelimelerine sığındırırım"

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Temmuz 2011
Servet İsteme Duası

"Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına
"

(Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)


Kaynak: 
Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Sıkıntı Durumunda
Sıkıntı anında:

"O en yüce ve çok sabırlı olan Allah dan başka hiçbir ilah yoktur. O büyük Arş'ın Rabbi olan Allah dan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi ve kıymetli Arş'ın Rabbi olan Allah dan başka hiçbir  ilah yoktur.
Bir şey sıkıntı verdiğinde: 

"Ey Heyy ve Kayyum! Sadece Senin rahmetinden yardım talep ediyorum."
Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Şubat 2011

Tehlikeye Maruz Kalanın Okuyacağı Dua

Rasulullah (sav) buyurdu:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. o çok yüce ve pek büyük olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur."
Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Nisan 2011
Tuvalete Girerken Okunacak Dua

"Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis.
(Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)
Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua
"Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî min zalik" 

(Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.)

Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
"Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.

(Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

"Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"

(Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.)

Kaynak: 
Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Zalimin Helaki İçin Bir Dua


"Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet sahibi! Şu azgına karşı bize kafi gel ve onlardan bizim intikamımızı al"
Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Mayıs 2011

Zor Bir işle Karşılaşınca Okunacak Dua

"Ey Allah! Senin kolay kıldığından başka  bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman, zor olanı kolay ve yumuşak yaparsın."

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Mayıs 2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder