15 Şubat 2012 Çarşamba

Görünmezlerden Korunma Duası;


Eûzü biVechillâhilKeriym, ve kelimâtillâhittâmmâtilletiy lâ yucâvizhünne berrun velâ fâcirun, min şerri mâ yenzilu minesSemâi ve mâ ya’rücu fiyhâ, ve min şerri mâ zerae fil ardı ve mâ yahrucu minhâ, ve min fitenilLeyli venNehâri, ve min şerri külli târikın illâ târikan yatruku bihayrin, yâ Rahmân!
Anlamı:
Sığınırım B sırrınca Keriym Allah vechine ve Allah kelimelerinin tamamına, -ki iyi kötü hiçbir şey onları tecavüz edemez- Sema'dan (1.beyin) nüzül edenin ve Sema'ya (Sema'da) uruc edenin şerrinden, Arz'da (2.beyin) üreyenin ve Arz’dan çıkanın şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinden, hayırla olan müstesna geceleyin kapıyı çalanın şerrinden, ya RAHMAN!

5 Şubat 2012 Pazar

İSM-İ AZAM DUASI

İSM-İ Â'ZÂM" konusu, bu mevzûu bilenlerin asırlar boyu kafasın meşgul edip durmuştur… Belki siz, hiç duymadığınız bu ismi ve şu anda soruyorsunuz kendi kendinize, nedir "İsm-I Â'zâm" diye..
"İSM-İ Â'ZÂM", Hazret-I Rasûlullâh Salla'llâhu Aleyhi ve Sellem'in bize bildirmiş olduğu bir kavramdır

"Allahu Teâlâ'n
ın öyle bir İsm-i Â'zâm'ı vardır ki, şayet bir kimse bu ismiyle O'na duâ ederse , kesinlikle duâsı kabul edilir
"
buyurarak; Rasûl-u Ekrem, dikkâtlerimizi bu isme çekiyor…
Ancak, bu konuda kesin ve net bir aç
ıklama da yapmayarak, sadece bu isim hakkında bazı işâretler vermekle yetiniyor

Bu i
şâretler, Kur'ân-I Kerîm'de bulunan bâzı Âyetlere oluyor… Falanca ve flânca Âyetlerde bu isim vardır, gibilerden
İşte bu yüzdendir ki, işâret edilen çeşitli Âyetler araştırılarak hepsinde ortak olan, Allah'ın o çok yüce ismi tesbit edilmeye çalışılmıştır asırlardır
İsmi Azam Allah'ın en büyük, yüce ismidir. Allah'ın pekçok ismi vardır. Dualarımızı yaparken O'nun mübarek isimleriyle yönelmemiz hem adaptand
ır hem de dualarımızın kabulünde önemli bir vesiledir, esastır.
Hz. Ayşe
'den gelen bir rivayette, Peygamber Efendimiz, Yüce Allah'a ismi azam duasını kendisine bildirmesini istemiş Rabbimiz de O'na bildirmiştir. Hz. Ayşe'nin ismi azam
ı kendisine bildirmesini ısrarla istemiş ama O, bunu söylemeyip bazı işaretler sunmuştur.(53)
Kaynaklarda yer alan ifadelere göre şu lafızların ismi azam olması kuvvetle muhtemeldir:


Allah, La ilahe illallah, Zül celali vel ikram, el-Hayyül Kayyüm, er-Rahmanü'r Rahim, Allahü'r Rahmanü'r Rahim, Allahu la ilahe illa hüvel Hayyül Kayyüm, Rabb, el-Hannanü'l Mennanü Bediüs semevati vel ardi zül celali vel ikram, Allah'u la ilahe illa huvel Ahadüs Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven Ahad.

İşte bu araştırmalara yön veren Rasûlullâh Aleyhi's-Selâm'
ın Hâdislerinden bir tanesi şu:

Bureyde Radı
'yallâhu Anh naklediyor…

"Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem bir adam
ın ( Ebû Mûsâ-el Eşarî ) duâ ederken dediklerini duydu… 
Şöyle diyordu:

-Allah
'ım senin O ismin adına isterim ki,Ahad, Sâmed ki doğurmayan ve doğrulmayan ve hiçbir şey kendisine denk olmayansın
"

Bunun üzerine Rasûlullâh 
şöyle buyurdu:

-Şüphesiz ki bu adam, Allahın İsm-I Â
'zâm'ı ile dua etti…O İsm-i Â'zâm ki O'nunla Allah'tan bir şey istendiği zaman verir ve O'nun ile çağrıldığı zaman icabet eder
…"

* * *

Bitmez tükenmez isteklere sahip olan insano
ğlu elbette ki, imkânsızlıklar ölçüsünde Allah'a sığınacak, O'ndan isteyecek, nâzını niyâzını hep O'na yönlendirecektir…

İşte bu üzden yapılan çalışmalar sonucu "İsm-i Â'zâm" olması muhtemel olan şu isimler tesbit edilmiştir:

ALLAH


Lâ ilâhe illallâh…

Errahman-ur Rahîym…

El Hayy-ul Kayyûm…

Allahu Rahmân-ur Rahîym…

Allahu lâ ilâhe illâ HU, el Hayyul Kayyum…

Lâ ilâhe illa HU vel Hayy-ul Kayyûm…

Rabb…

Allahu Lâ ilâhe illa HU, el Ahad'us Samed'ulleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû kûfuven ahad.

Hannân-el Mennân Bedî'üs semâvâti ve'l arz Zü'l Celâli vel ikrâm.


Evet, şimdi biz önce İsm-i Â'zâm olduğu hakkında çok kuvvetli işâretler olan iki duayı yazıp, sonra da kendi mütâlâmızı beyân edelimŞüphesiz ki gerçeği bilen Allah't
ır!..

Okunuşu:


Allahümme innî es'elüke bienniy eşhedü enneke entellahülleziy lâ ilâhe illa entel vâhıdül ahaddüssamedülleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlam
ı:

Allahım, muhakkak ki şu (bilinç, iman) olarak istiyorum; şahadet ediyorum ki ilah yok, sen (O) Allahsın ki ancak Vahid
'ül Ehad (bir tek), Samed, do
ğurmamış, doğmamış ve dengi-misli olmayan sen varsın.

Okunuşu:


Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannân yâ Mennân Ya Bedies semâvati vel ardı Zel Celâl-i vel ikrâm.
Bilgi:

Bu iki duâ da, Hazret-i Rasûlullâh Aleyhi
's-Selâm'ın bu konudaki buyruklarına isnad etmekte… Duaya buşekilde başlanırsa ,o duâların kabul olacağına işâretleri var


* * *

Evet, bütün bu i
şâretlerden bize göre ortaya çıkan netice şudur… Eğer ortak nokta aranırsa …Hemen hemen bütün işâretlerede dikkati çeken iki isim görülüyor:
ALLAH

H
Û

Esasen bu iki isim dahi birbirinden ayrı olmayıp; bu konunun derinliklerine ve sırlarına nüfuz etmiş Evliyâullah tarafından bir olarak kabul edilmektedir


Vahdet konusunun zirvedeki isimlerinden biri olan "
İNSÂN-I KÂMİL"yazarı Abdülkerim Geylânî (Ceylî) Kaddesallahu Sırrahu Azîzan, bu konuda özetle şöyle demektedir:

"ALLAH isminin sonundaki H harfi hüviyeti Zât'a işaret eder ki, bunu HU ismi olarak da bilir ve bu hususa HU ismiyle işaret ederiz
"

Nitekim, Efendimiz,büyü
ğümüz Hazret-i Âli dahi, "HU" ismine çok riâyet eder, bu ismi çok zikreder, özellikle şu şekilde söyler ve yakınlarına tavsiye ederdi:

"Yâ HU ya men HU, lâ ilâhe illâ HU"

"İsm-i Â'zâm"ın gerçekten "HU" olduğuna inanabilmek veya bunu müşâhede edebilmek için tasavvufun çok derinliklerindeki bazı gerçekleri Allahu Teâlâ'n
ın müşâhede ettirmesi icap eder.

Rasûlullâh Aleyhi
's-Selâm'a bir gün 
şu sual sorulur:

-Yerleri ve gökleri yaratmazdan evvel Rabbimiz neredeydi?..

Cevaben buyururlar ki:


"- Altında ve üstünde hava olmayan A
'mâ da idi!.."

Bu Hadîs-i 
Şerîf'te işâret edilen husus Allahu Teâlâ'nın Zâtıdır


* * *


"ALLAH" ismi, toplayan bir isimdir…Yâni, Allah'ın hem Zât'ını, hem vasıflarını, hem de sayısız özelliklerini içeren bir isimdir


Allah ismiyle i
şaret edilen ZÂT'ın Hüviyetine ise "HU" ismi işâret ederAHADİYYET sıfatıyla idrâk edildikten sonra, gerçek manâsıyla "Allah'a imân" meydana gelir ve "yakîn" hasıl olur; iş taklitten çıkar, Tahkike varır…Aksi halde, hep Allah "İSMİNE" iman edilir ki, bu da ehli taklidin mertebesidir… Tahkike ermişlerin ismi ise "müferridûn" veya "mukarrebun"dur ki; Allah "İSMİNDE" değil; ALLAH'IN AHADİYYETİNDE benlikleri yok olmuş; "el ân öyledir" sırrına binâen, Allah Bakîdir mânâsı yaşanır olmuştur

İşte bu yaşantı içinde olanlar, "İsm-i Âzâm" sırrına ermiş olanlardır ki;her nefeste "HU" diyenin mutlak bilinciyle yaşarlar


Bu zevât
ı kirâm, duâ edip de "Yâ ALLAH", "YÂ HU" 
dedikleri zaman;

"dillerinden söyleyen ben olurum"Hadîs-i Kudsî'si mânâs
ınca; dileyen kendi olur ve elbette kendi dileği de havada kalmaz, yerini bulur!..

* * *

Peki ya bizler?..

Hazret-i Rasûl Aleyhi
's-Selâm'ın tuttuğu ışık altında, deriz ki


DUA's
ına icâbet bekleyen kişi, şâyet iki rek'ât namaz kılar ve her rek'âtında yirmi bir ihlâs okursa Fatiha'dan sonra ve son secdesinde de şu şekilde Allahu Teâlâ'ya yönelirse, inancımız odur ki, kendisine icabet edilir


Yaln
ız,Cenâb-ı Hak kendisine duâda ısrar edilmesini sevdiği için bunu yedi kere yapmak gerekir


* * *


"Estağfirullâh Yâ Rabbel arşıl aziym… Esağfirullâh Yâ Rabbel arşıl kerîm… Estağfirullâh Yâ Rabbel âlemiyn. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin biadedi ilmike

(Mağfiret et ey azim arşın Rabbi olan Allah... Mağfiret et ey kerim arşın Rabbi olan Allah... Mağfiret et ey Rabbül alemiyn olan Allah. Allahım, efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat et...)

Yâ HU yâ men HU, Lâ ilâhe illâ HU, Entel Hayyul Kayyûm ve lâ şeriyke lek ve lekel mülkü ve lekel hamdü ve inneke alâ külli şey'in kadir. 

(Ey O; ey kimdir O; kendinden gayrı vücud olmayan O, Hay ve Kayyum olan sensin ve senin ortağın yok, ve mülk senindir, ve Hamd senindir, ve sen herşeye Kadiyr'sin).

Yâ Hannân yâ Mennân Yâ Bedî'es semâvâti vel arz yâ Zel Celâli vel ikrâm , Eşhedü enlâ ilâhe illallâhul Ehâdus Sâmedulleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû kûfuven ahad… 

(Ya Hannan, ya Mennan, ya Semavat ve Arz'ın Bedi'i ve ey celal ve ikram sahibi! Şehadet ediyorum ki ilah yok, ancak Vahid'ül Ehad (bir tek), Samed, doğurmamış, doğmamış ve dengi-misli olmayan Allah var
…)

Allah'
ım senin indinde fevkâlâde âciz, zâif ve nefsine zulmeden biri olduğumu itiraf eder, Senin Azâmet ve kibriyândan, eşsiz yüceliğinden, sonsuz bağışlayıcılığın dolayısıyla, kereminden niyâz ederim


Allah'
ım senden İsm-i Â'zâm'ın hürmetine, Habibin Muhammed Mustafa hürmetine, henüz hiç kimseye bildirmediğin indindeki en yüce ismin hürmetine senden niyaz ederim ki
…"

(Burada önce Allah'
ın kendine seçtiklerinden olmayı, Allah'ın çok sevdiklerinden olmayı, O'nun indinde en değerli olanlarla bir arada olmayı isteyip, O'nun yolunda Rasûlünün r
ızasına uygun çalışmalar yapmayı kolaylaştırmasını talep edip,ondan sonra da ne isteğiniz varsa onu söyleyebilirsiniz)

Ve sonra duânızı şöyle bitirmenizi tavsiye eder bu fakîr:


"Allahhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Amin Amin Amin Yâ Rabbel arşıl Azîm. 

Biliyorum kesin olarak ki, sen benim duâmı işittin ve duâlara icâbet eden VAHHAB'sın sen… Senden, Zât'ının hakkı için; indindeki yüce isminin işâret etttiği mana hakkı için, duâma icâbet etmeni niyâz ederim. Amin Amin Amin
…"

Rabbimin bu fakîre bildirdi
ği bu duânın değerini elbette ki bu konunun ehilleri takdir eder… Ve değerlendirir


Taklîden Allah yoluna ba
ş koymuşlar da samimiyetle bu duâya devam ederlerse, elbette neticesini apaçık bir biçimde görürler


Elinizdekileri payla
şınız,hükmünce , öğrettiklerini naklediyoruz…Allah, cümlemize mübârek eylesin.İSM-İ Â'ZÂM" konusu, bu mevzûu bilenlerin asırlar boyu kafasın meşgul edip durmuştur… Belki siz, hiç duymadığınız bu ismi ve şu anda soruyorsunuz kendi kendinize, nedir "İsm-I Â'zâm" diye..
"İSM-İ Â'ZÂM", Hazret-I Rasûlullâh Salla'llâhu Aleyhi ve Sellem'in bize bildirmiş olduğu bir kavramdır

"Allahu Teâlâ'n
ın öyle bir İsm-i Â'zâm'ı vardır ki, şayet bir kimse bu ismiyle O'na duâ ederse , kesinlikle duâsı kabul edilir
"
buyurarak; Rasûl-u Ekrem, dikkâtlerimizi bu isme çekiyor…
Ancak, bu konuda kesin ve net bir aç
ıklama da yapmayarak, sadece bu isim hakkında bazı işâretler vermekle yetiniyor

Bu i
şâretler, Kur'ân-I Kerîm'de bulunan bâzı Âyetlere oluyor… Falanca ve flânca Âyetlerde bu isim vardır, gibilerden
İşte bu yüzdendir ki, işâret edilen çeşitli Âyetler araştırılarak hepsinde ortak olan, Allah'ın o çok yüce ismi tesbit edilmeye çalışılmıştır asırlardır
İsmi Azam Allah'ın en büyük, yüce ismidir. Allah'ın pekçok ismi vardır. Dualarımızı yaparken O'nun mübarek isimleriyle yönelmemiz hem adaptand
ır hem de dualarımızın kabulünde önemli bir vesiledir, esastır.
Hz. Ayşe
'den gelen bir rivayette, Peygamber Efendimiz, Yüce Allah'a ismi azam duasını kendisine bildirmesini istemiş Rabbimiz de O'na bildirmiştir. Hz. Ayşe'nin ismi azam
ı kendisine bildirmesini ısrarla istemiş ama O, bunu söylemeyip bazı işaretler sunmuştur.(53)
Kaynaklarda yer alan ifadelere göre şu lafızların ismi azam olması kuvvetle muhtemeldir:


Allah, La ilahe illallah, Zül celali vel ikram, el-Hayyül Kayyüm, er-Rahmanü'r Rahim, Allahü'r Rahmanü'r Rahim, Allahu la ilahe illa hüvel Hayyül Kayyüm, Rabb, el-Hannanü'l Mennanü Bediüs semevati vel ardi zül celali vel ikram, Allah'u la ilahe illa huvel Ahadüs Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven Ahad.

İşte bu araştırmalara yön veren Rasûlullâh Aleyhi's-Selâm'
ın Hâdislerinden bir tanesi şu:

Bureyde Radı
'yallâhu Anh naklediyor…

"Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem bir adam
ın ( Ebû Mûsâ-el Eşarî ) duâ ederken dediklerini duydu… 
Şöyle diyordu:

-Allah
'ım senin O ismin adına isterim ki,Ahad, Sâmed ki doğurmayan ve doğrulmayan ve hiçbir şey kendisine denk olmayansın
"

Bunun üzerine Rasûlullâh 
şöyle buyurdu:

-Şüphesiz ki bu adam, Allahın İsm-I Â
'zâm'ı ile dua etti…O İsm-i Â'zâm ki O'nunla Allah'tan bir şey istendiği zaman verir ve O'nun ile çağrıldığı zaman icabet eder
…"

* * *

Bitmez tükenmez isteklere sahip olan insano
ğlu elbette ki, imkânsızlıklar ölçüsünde Allah'a sığınacak, O'ndan isteyecek, nâzını niyâzını hep O'na yönlendirecektir…

İşte bu üzden yapılan çalışmalar sonucu "İsm-i Â'zâm" olması muhtemel olan şu isimler tesbit edilmiştir:

ALLAH


Lâ ilâhe illallâh…

Errahman-ur Rahîym…

El Hayy-ul Kayyûm…

Allahu Rahmân-ur Rahîym…

Allahu lâ ilâhe illâ HU, el Hayyul Kayyum…

Lâ ilâhe illa HU vel Hayy-ul Kayyûm…

Rabb…

Allahu Lâ ilâhe illa HU, el Ahad'us Samed'ulleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû kûfuven ahad.

Hannân-el Mennân Bedî'üs semâvâti ve'l arz Zü'l Celâli vel ikrâm.


Evet, şimdi biz önce İsm-i Â'zâm olduğu hakkında çok kuvvetli işâretler olan iki duayı yazıp, sonra da kendi mütâlâmızı beyân edelimŞüphesiz ki gerçeği bilen Allah't
ır!..

Okunuşu:


Allahümme innî es'elüke bienniy eşhedü enneke entellahülleziy lâ ilâhe illa entel vâhıdül ahaddüssamedülleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlam
ı:

Allahım, muhakkak ki şu (bilinç, iman) olarak istiyorum; şahadet ediyorum ki ilah yok, sen (O) Allahsın ki ancak Vahid
'ül Ehad (bir tek), Samed, do
ğurmamış, doğmamış ve dengi-misli olmayan sen varsın.

Okunuşu:


Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannân yâ Mennân Ya Bedies semâvati vel ardı Zel Celâl-i vel ikrâm.
Bilgi:

Bu iki duâ da, Hazret-i Rasûlullâh Aleyhi
's-Selâm'ın bu konudaki buyruklarına isnad etmekte… Duaya buşekilde başlanırsa ,o duâların kabul olacağına işâretleri var


* * *

Evet, bütün bu i
şâretlerden bize göre ortaya çıkan netice şudur… Eğer ortak nokta aranırsa …Hemen hemen bütün işâretlerede dikkati çeken iki isim görülüyor:
ALLAH

H
Û

Esasen bu iki isim dahi birbirinden ayrı olmayıp; bu konunun derinliklerine ve sırlarına nüfuz etmiş Evliyâullah tarafından bir olarak kabul edilmektedir


Vahdet konusunun zirvedeki isimlerinden biri olan "
İNSÂN-I KÂMİL"yazarı Abdülkerim Geylânî (Ceylî) Kaddesallahu Sırrahu Azîzan, bu konuda özetle şöyle demektedir:

"ALLAH isminin sonundaki H harfi hüviyeti Zât'a işaret eder ki, bunu HU ismi olarak da bilir ve bu hususa HU ismiyle işaret ederiz
"

Nitekim, Efendimiz,büyü
ğümüz Hazret-i Âli dahi, "HU" ismine çok riâyet eder, bu ismi çok zikreder, özellikle şu şekilde söyler ve yakınlarına tavsiye ederdi:

"Yâ HU ya men HU, lâ ilâhe illâ HU"

"İsm-i Â'zâm"ın gerçekten "HU" olduğuna inanabilmek veya bunu müşâhede edebilmek için tasavvufun çok derinliklerindeki bazı gerçekleri Allahu Teâlâ'n
ın müşâhede ettirmesi icap eder.

Rasûlullâh Aleyhi
's-Selâm'a bir gün 
şu sual sorulur:

-Yerleri ve gökleri yaratmazdan evvel Rabbimiz neredeydi?..

Cevaben buyururlar ki:


"- Altında ve üstünde hava olmayan A
'mâ da idi!.."

Bu Hadîs-i 
Şerîf'te işâret edilen husus Allahu Teâlâ'nın Zâtıdır


* * *


"ALLAH" ismi, toplayan bir isimdir…Yâni, Allah'ın hem Zât'ını, hem vasıflarını, hem de sayısız özelliklerini içeren bir isimdir


Allah ismiyle i
şaret edilen ZÂT'ın Hüviyetine ise "HU" ismi işâret ederAHADİYYET sıfatıyla idrâk edildikten sonra, gerçek manâsıyla "Allah'a imân" meydana gelir ve "yakîn" hasıl olur; iş taklitten çıkar, Tahkike varır…Aksi halde, hep Allah "İSMİNE" iman edilir ki, bu da ehli taklidin mertebesidir… Tahkike ermişlerin ismi ise "müferridûn" veya "mukarrebun"dur ki; Allah "İSMİNDE" değil; ALLAH'IN AHADİYYETİNDE benlikleri yok olmuş; "el ân öyledir" sırrına binâen, Allah Bakîdir mânâsı yaşanır olmuştur

İşte bu yaşantı içinde olanlar, "İsm-i Âzâm" sırrına ermiş olanlardır ki;her nefeste "HU" diyenin mutlak bilinciyle yaşarlar


Bu zevât
ı kirâm, duâ edip de "Yâ ALLAH", "YÂ HU" 
dedikleri zaman;

"dillerinden söyleyen ben olurum"Hadîs-i Kudsî'si mânâs
ınca; dileyen kendi olur ve elbette kendi dileği de havada kalmaz, yerini bulur!..

* * *

Peki ya bizler?..

Hazret-i Rasûl Aleyhi
's-Selâm'ın tuttuğu ışık altında, deriz ki


DUA's
ına icâbet bekleyen kişi, şâyet iki rek'ât namaz kılar ve her rek'âtında yirmi bir ihlâs okursa Fatiha'dan sonra ve son secdesinde de şu şekilde Allahu Teâlâ'ya yönelirse, inancımız odur ki, kendisine icabet edilir


Yaln
ız,Cenâb-ı Hak kendisine duâda ısrar edilmesini sevdiği için bunu yedi kere yapmak gerekir


* * *


"Estağfirullâh Yâ Rabbel arşıl aziym… Esağfirullâh Yâ Rabbel arşıl kerîm… Estağfirullâh Yâ Rabbel âlemiyn. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin biadedi ilmike

(Mağfiret et ey azim arşın Rabbi olan Allah... Mağfiret et ey kerim arşın Rabbi olan Allah... Mağfiret et ey Rabbül alemiyn olan Allah. Allahım, efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat et...)

Yâ HU yâ men HU, Lâ ilâhe illâ HU, Entel Hayyul Kayyûm ve lâ şeriyke lek ve lekel mülkü ve lekel hamdü ve inneke alâ külli şey'in kadir. 

(Ey O; ey kimdir O; kendinden gayrı vücud olmayan O, Hay ve Kayyum olan sensin ve senin ortağın yok, ve mülk senindir, ve Hamd senindir, ve sen herşeye Kadiyr'sin).

Yâ Hannân yâ Mennân Yâ Bedî'es semâvâti vel arz yâ Zel Celâli vel ikrâm , Eşhedü enlâ ilâhe illallâhul Ehâdus Sâmedulleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû kûfuven ahad… 

(Ya Hannan, ya Mennan, ya Semavat ve Arz'ın Bedi'i ve ey celal ve ikram sahibi! Şehadet ediyorum ki ilah yok, ancak Vahid'ül Ehad (bir tek), Samed, doğurmamış, doğmamış ve dengi-misli olmayan Allah var
…)

Allah'
ım senin indinde fevkâlâde âciz, zâif ve nefsine zulmeden biri olduğumu itiraf eder, Senin Azâmet ve kibriyândan, eşsiz yüceliğinden, sonsuz bağışlayıcılığın dolayısıyla, kereminden niyâz ederim


Allah'
ım senden İsm-i Â'zâm'ın hürmetine, Habibin Muhammed Mustafa hürmetine, henüz hiç kimseye bildirmediğin indindeki en yüce ismin hürmetine senden niyaz ederim ki
…"

(Burada önce Allah'
ın kendine seçtiklerinden olmayı, Allah'ın çok sevdiklerinden olmayı, O'nun indinde en değerli olanlarla bir arada olmayı isteyip, O'nun yolunda Rasûlünün r
ızasına uygun çalışmalar yapmayı kolaylaştırmasını talep edip,ondan sonra da ne isteğiniz varsa onu söyleyebilirsiniz)

Ve sonra duânızı şöyle bitirmenizi tavsiye eder bu fakîr:


"Allahhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Amin Amin Amin Yâ Rabbel arşıl Azîm. 

Biliyorum kesin olarak ki, sen benim duâmı işittin ve duâlara icâbet eden VAHHAB'sın sen… Senden, Zât'ının hakkı için; indindeki yüce isminin işâret etttiği mana hakkı için, duâma icâbet etmeni niyâz ederim. Amin Amin Amin
…"

Rabbimin bu fakîre bildirdi
ği bu duânın değerini elbette ki bu konunun ehilleri takdir eder… Ve değerlendirir


Taklîden Allah yoluna ba
ş koymuşlar da samimiyetle bu duâya devam ederlerse, elbette neticesini apaçık bir biçimde görürler


Elinizdekileri payla
şınız,hükmünce , öğrettiklerini naklediyoruz…Allah, cümlemize mübârek eylesin.Başka bir İsmi azam duası
"Allahümme innî es'elüke yâ âlimel hafiyye, ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye,
ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudh
ıyye, ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye
ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyye
ve yâ müsekkine ra'b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye, yâ men havaicul-halki indehü makdıyye,
yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye, yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa
ve lâ vezîrun yu'tî ve lâ gayruhu rabbün yud'a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici
illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a'tini süâli inneke alâ külli şey'in kadîr." (67/1)

İSM-İ AZAM DUASI

İSM-İ AZAM

Lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedias semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikrâm.

Dua kitaplarında “Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa, maşrıkla mağrib arasında ne istenirse istensin, duası kabul olunur.” denilmektedir.

DİĞER İSM-İ AZAM DUALARI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîus semâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm * yâ hayyu yâ kayyûmu, lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimin * allâhumme innî es’eluke biennî eşhedu enneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ehadus samedullezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad * elif lâm mîm * allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm * ve ilâhukum ilâhun vâhidun lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm * yâ zel celâli vel ikrâm * yâ erhamer râhimîne, allâhumme innî es’eluke bienneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel vahidul ehadul ferdus samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû kufuven ehad, lâ ilâhe illâhu * vahdehû lâ şerîke lehû * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr * lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * es’eluke bismikel eazzul ecellul ekrem * rabbî rabbî rabbî yâ rabbî yâ rabbi yâ rabbî lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr * el hamdu lillâhi ve subhânallâhi vel hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

İSMİ AZAM DUASI

(İsm-i a'zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [İbni Mace]

(Allahü teâlânın Esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.)
[Şir’a]

(İsm-i a'zam şu üç surededir: Bekara, Âl-i İmrân ve Tâhâ.)
 [İbni Mace]

Peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:
(“Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.) [Tirmizi]

(Başına dert ve bela gelen, Yunus Peygamberin duasını 
[La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâliminokusun! Allahü teâlâ, onu muhakkak kurtarır.) [Tirmizi]

(İsm-i azam, 
"Ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim" âyeti ile "Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum" âyeti içindedir.) [Tirmizi] [Bekara 162. ve Al-i İmran 2. âyetleridir.]

(“Allahümme bismikel a'zam ve rıdvânikel ekber” duasına devam edin; çünkü bu, esma-i hüsnadandır.)
 [Taberani]

(Ya Rabbi, ya Rabbi diyene Allahü teâlâ, “İste kulum, istediğini vereyim” buyurur.)
 [Deylemi]

(Kabul olması için duayı ihlas ile yapmalı, yiyip içtiği ve giydiği helalden olmalı, odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz.)
 [Tergibüs-salât]

Peygamber efendimiz dua ederken, “Ya hayyu ya kayyum” derdi. (Tirmizi) 

(Allahümme inni es'elüke bi-enne lekel-hamdü la ilahe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm) diye dua eden zata da buyurdu ki: (Allah’ın ism-i a'zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ o duayı kabul eder.) 
[Nesai]

Hazret-i Âişe validemiz anlatır:
(Resulullah, duanın kabul olmasına sebep olan ism-i a'zamı biliyor musun?) 
buyurdu. Ben de bilmediğimi söyleyince, (Ya Âişe onu öğretmek ve onunla dünya için bir şey istemek uygun olmaz) buyurdu. Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılarak,(Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni) duasını okudum. Gülümseyerek (İsm-i azam, okuduğun duanın içindedir)buyurdu. (İbni Mace)

(Ya zelcelali vel-ikram) 
diyen birine, (Allah’tan ne istersen iste, kabul olur) buyurdu. (Tirmizi)

(“La ilahe illallahü vallahü ekber, la ilahe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, la ilahe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah” diye dua eden, her dileğine kavuşur.) 
[Taberani]

(Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad) 
diye dua eden bir zata, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ kabul eder.) 
[Tirmizi]

CEVŞENDEN DUA

Cevşen''den DuaDUAdmin   

Ey kudret ve Hâkimiyet ve Mâlikiyeti bütün zâhirî seyyid ve meliklerin hadsiz derecede fevkinde bulunan, şeref-i intisâbı hiçbir seyyidin intisâbına benzemeyen ve Ona mensup olana kudretiyle herşeyi musahhar eden Hâkim-i Ezelî,

Ey lisân-ı hal ve kal ile edilen bütün dualara nihayetsiz rahmet ve kudretiyle ve nihayetsiz hikmetinin muktezâsınca icâbet eden Mücîb-i Rahîm,


Ey bütün hayır ve hasenât Onun elinde bulunan ve Onun tevfikiyle vücuda gelen, her hayrâtı yazan, her hasenâtı kaydeden, her a''mâl-i sâlihayı muhâfaza eden ve her hizmetin ücretini ve her hasenâtın mükâfâtını veren Hafîz-i Alîm,


Ey kemâlât-ı kibriyâsı mümkün ve mutasavver bütün mertebelerin üzerinde bulunan ve mahlûkatı mektûbat-ı Samedâniye ve memurîn-i İlâhiye mertebelerine çıkaran ve îman ve itaatle Ona intisab edenleri a''lâ-yı illiyîne yükseltip fazl ve keremiyle ulvî derecelere mazhar eden Fâtır-ı Hakîm,


Ey maddî ve mânevî nimetlere, rızıklara, ömürlere, hayır ve hasenelere bereket ihsân eden, nihayetsiz rahmet ve gınâ ve cûd ve sehâsıyla ziyadelikler veren Muhsin-i Kerîm,


Ey âsî kullarının hatalarını mağfiret etmek şanından olan Gafûr-u Rahîm,


Ey havl ve kuvvetiyle bütün belaları def eden Mevlâ-yı Azîm,


Ey büyük küçük bütün mevcudatın gizli ve açık bütün seslerini birden işiten ve hiçbir sadâ Ondan gizli kalmayan Semî-i Alîm,


Ey bütün mahlukatın sual ve dua lisanıyla ettikleri fakr ve ihtiyâcâtına dâimî cevap veren ve yerine getiren Kerîm-i Pürnevâl,


Ey en gizli mahlukatının en gizli arzularını ve en hafî niyazlarını bilen, işiten ve icâbet eden Alîm-i Zülcemal,


Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman, el-aman! Bizi azap ateşinden ve Cehennemden halâs et. 

HZ SÜLEYMANIN DUASI

Hz. Süleyman'ın önemli özelliklerinden biri, büyük bir güç ve iktidara sahip olmasıydı. Ona birçok üstün yetenekler de verilmişti. Hz. Süleyman'a verilen bu üstün yetenekler arasında cinleri yönetmek, hatta hayvanlarla konuşmak da bulunuyordu. Hz. Süleyman'ın hayvanların konuşmalarını anlaması Kuran ayetlerinde şöyle haber verilir: 
Süleyman, Davud'a mirasçı oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kuşların konuşma-dili öğretildi ve bize herşeyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaçık bir üstünlüktür."(Neml Suresi, 16)

Kendisine verilen üstünlüklerden dolayı Allah'a şükreden Hz. Süleyman'ın duası ise şöyledir:

"... Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat." (Neml Suresi, 19)

Allah Hz. Süleyman'a bazı özel yeteneklerin dışında büyük maddi imkanlar da sunmuştu. Hz. Süleyman da bu zenginliklere karşı O'na hep şükretmişve şöyle dua etmişti:

Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan edensin. (Sad Suresi, 35)

Zengin Olmak için dua

Zengin Olmak
Zengin olmak için 120 kere "Ya Melik" esmasi okunur 

Ayrilan Esin Dönmesi Için Dua


 
Ayrilan Esin Dönmesi Için
Abdest alinir.
17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur.Kurani kerimin 72. suresidir.
Sonra Peygamber efendimize 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur.(Tebbet süresi Kurani kerimin 111.süresidir.)
7 kere "Falem ennehü la ilahe illalahü ya rahman .Fettahizühü vekiylenve Kanallahü Alimen Hakime.Innellahe Ala külli seyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaisserifete bicelbi ve ihdari (falan oglu kizi filan) ." 

Borçtan Kurtulmak Için Dua


Borçtan Kurtulmak Için
40 gün sabah namazindan sonra 41 kere "Ya Aziz" okursa borçtan
kurtulup izzete çikar.

Çocuk Sahibi Olmak Için


 
Çocuk Sahibi Olmak Için
*Çoçugu olmayan kimse 707 kere "Ya Varis" okursa Allahin izniylehayirli evlat sahibi olur.

*Çoçugu olmayanlar 4 Cuma üstüste 1000 kere "Ya Evvel" okumalidir.*Düsük ihtimali olan hamile bayanlar esleriyle beraber "El Mübdi" okur. 

SEVDİĞİNE KAVUŞMAK İÇİN DUA

Sevdigine Kavusmak Için 
Ya CamiSevdigine(sevdiklerine) kavusmak isteyen 114 kere "Ya Cami " esmasiniokumalidir 

EVLENME İÇİN DUA


 
Evlenmek Için
Dul veya bakire bir kadin cuma günü oruç tutup öglen saatlerinde gümüsbir yüzük üzerine
Allah Lafza-i Celali yazip(yazdirip) sag elininyüzük parmaginda tasirsa Allahin izniyle evlenir. 

KISMET AÇAN DUA


Kismet Açilmasi Için
Bir bardak temiz su alinir ve bunun üzerine 101 defa asagidaki ayetlerokunup üflenir.Kismeti kapali olan,evlenmek isteyipte birini bulupevlenemeyen kisi bu sudan içer.Bu isleme 21 gün devam edilir.Hem kismeti açilir hemde üzerinde bir baglilik varsa Allahin izniyle çözülür.Inna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba 

ÇOCUK OLMASI İÇİN DUA

Çocuk İsteyenlerin Okuyacağı Ayetler

Cinsi münasebetten evvel avret yerini açmadan Enbiya Suresi'nin 87. ve 88.  ayet-i kerimeleri üç kere okunur. Bu ayeti kerimler şunlardır:

EVLENEMEYENLER İÇİN DUA

Evlenemeyen Kadınlar İçin Evliliği Kolaylaştıran Dualar

Evlenemenin sebebi bir sihir ve büyü neticesi ise bu sihrin iptali için aşağıda yazılacak maddelerde bulunan ameliyeler tatbik edilir.
1) Şu ayet-i kerimeler okunur:
a) Kırk bir kere Ayetü'l Kürsü,
b) Yetmiş kere:
c) On bir kere;d) Yirmi bir kere Fatiha-i Şerife

e) Yirmi bir kere Muavvezeteyn yani Felak - Nas sureleri.

f) Yedi kere;ayeti kerimesi.

 g) Yedi kere;ayeti kerimesi.

2) Hıfz ayetlerini yazıp veya yazdırıp üzerinde taşırki onlar da şunlardır:3) Bir suyun üzerine Bakara Suresi'nin 102. ayeti kerimesinin tamamı ile Sebe Suresi''nin 54. ayeti kerimesi yaniayeti kerimeleri okunur, sonra evlenmeyen kişi ondan bir miktar içer, artanıyla da gusül abdesti alır.

4) Evlenmekten bağlanan kişi uyumadan önce abdest alır ve avuçlarının içine üfledikten sonra Ayetül-Kürsi ve Muavvizat yani İhlas-Felak-Nas surelerini okur, sonra bedeninin önünde ve ardından elinin erişebildiği yerleri sıvazlar ve bunu üç kere tekrarlar.

5) Hac Suresi'nde geçen:ayet-i kerimesini, içerisinde hiçbir yazı ve şekil bulunmayan temiz bir kağıda yazdıktan sonra:duasında geçen yerine kızın adı babasının adına nisbet edilerek mesela Aişe binti Yusuf şeklinde yazılır, sonra o kızın üzerine veya odasına asılır. bu sırada geride zikredilen maddelerde geçen dualara da devam edilir.6) Kur'an-ı Kerim okumaktan aciz olan kimseler ise bir Ayetü'l Kürsi, Saffat Suresi'nin başından on  ayet-i Kerime, Cin Suresi veFelak - Nas Surelerini bir kasede doldurup her gün üç defa dinler. Ayrıca bir kasede Ayetü'l-Kürsi ve İhlas-Felak-Nas surelerini bir saat tekrarlanacak şekilde doldurup her gün bir defa dinler. Dinlerken de taharet ve huzur üzere olup diğer meşgalelerden uzak kalırsa daha müessir olur.


Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Mayıs, 2010

Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir de, o kul:

"Allah-u Teala'nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" derse, artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez.

Arabaya Binerken Okunacak Dua

"Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.
Kaynak:Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Belli Bir Saatte Uyanmak İçin

Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse,

Kevser sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.

Bir Sene Boyunca Haste Olmamak İçin

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak yedi Fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez.

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Aralık 2010
Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:


"Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca'i hâzâ"

Kaynak. Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003
Boş Konuşulan Mecliste Oturulursa

Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.

"Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.".
 

Kaynak: Tirmizi, Daavat 39, (2329)
Çıban ve Sivilceler İçin
Çıban Duası

"Allâhümme musağğıre´i-kebîri ve mükebbire´s-sağîri. Sağğir mâ bî"

"Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah'ım! Bende olanı küçült"


Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Temmuz 2011
Çocuk Düşmemesi İçin

Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp:

"Ya Mübdiismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar.
Kaynak: Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Çocuk İsteyenlerin Okuyacağı Ayetler

Cinsi münasebetten evvel avret yerini açmadan Enbiya Suresi'nin 87. ve 88.  ayet-i kerimeleri üç kere okunur. Bu ayeti kerimler şunlardır:
Düşmanına Bakanın Okuyacağı Dua
"Ey ceza günün maliki! Ancak sana tapar ve ancak Senden yardım isterim"

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Nisan 2011
Evden Çıkarken Okunacak Dua
"Bismillahi tevekkeltü ala'llahi, velâ havle velâ kuvvete illâ billahil Aliyil Azim"


"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a güvendim. Kuvvet ve kudret O'ndandır, yüce ve büyük O'dur."
Eve Girildiğinde Okunacak Dua

"
Allahümme inni es'elüke hayrel mevleci ve hayre'l mahreci, bismillahi velecna ve ala'llahi rabbena tevekkelna"

"Allah'ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah'a tevekkül ederiz."

Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Ezandan Sonra Okunacak Dua

"
Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh."


"Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."

Kaynak: Buhari, Ezan
Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua

Rasulüllah şöyle buyurmuştur:


"Biriniz geçim işi zorlaşınca, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan nedir? :"Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah'ın adını okurum. Ey Allah! Beni senin kazana razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de geciktirmeni istemeyeyim."
Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Mayıs 2011
Hacet Duası


'Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim.

Ey allah! Öncekilerden ve sonrakilerden her kime imandan neler verdiysen de benim ona gücüm ulaşmıyorsa, amelim eksik kalıyorsa, isteğim kavuşmuyorsa, duam yetişmiyorsa, öyle bir şey istemek dilime gelmiyorsa, sen  okuvvetli iman ile beni seçkin kıl. Ey acıyanların en merhametlisi kabul et!'

Bu duayı israrla okuyunuz.
Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Nisan 2011
Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin

"Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."

Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.
Hastalığın Allah'ın İzniyle Sıhhate Dönüşmesi

Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine:

112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"

3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür
"Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur.
Kaynak: Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı,  M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Hastanın Okuması Ya da Onun Yanında Okunması Gereken Dua

Rasulüllah (sav) ailesinden bazı fertleri okuyup sağ eliyle sıvazlayarak Allah-u Teala'ya şöyle dua ederdi:

"Ey Allah' Ey İnsanların Rabbbi! Bu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren ancak Sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Oyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın."

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Ağustos 2011
Hastaya Şifa Namazı

Her kim iki rekat namaz kılıp her bir rekatında Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okur da namazı bitince kıldığı yerde oturup kimseyle hiç bir şey konuşmadan bin kere:

"Ey acayip işleri essiz olan Allah! Ceza gününe kadar bana hayırla rahmet et" tesbihiyle zikirde bulunursa Allah-u Subhanehu ve Tela ona yepyeni bir hayat bahşeder.

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Ocak 2011
İhtiyacın Karşılanması Sıkıntının Giderilmesi

Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir

Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif"  ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir
 .

Kaynak: Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
İki Kişi Arasındaki Bir İhtilafın Kaldırılması

Bir yemek üzerine "Yâ Vedûd" ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar
.

Kaynak:Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Nazar Büyü ve Zehirli Haşerata Karşı

Rasulüllah (sav) Hasan ve Hüseyin'e
haşerat duası

"Ü'îzükümâ bikelimâtillâhi'ttâmmeti min külli şeytanin ve himmetin ve min külli aynin lametiné"

"Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın tastamam olan kelimelerine sığındırırım"

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Temmuz 2011
Servet İsteme Duası

"Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına
"

(Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)


Kaynak: 
Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Sıkıntı Durumunda
Sıkıntı anında:

"O en yüce ve çok sabırlı olan Allah dan başka hiçbir ilah yoktur. O büyük Arş'ın Rabbi olan Allah dan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi ve kıymetli Arş'ın Rabbi olan Allah dan başka hiçbir  ilah yoktur.
Bir şey sıkıntı verdiğinde: 

"Ey Heyy ve Kayyum! Sadece Senin rahmetinden yardım talep ediyorum."
Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Şubat 2011

Tehlikeye Maruz Kalanın Okuyacağı Dua

Rasulullah (sav) buyurdu:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. o çok yüce ve pek büyük olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur."
Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Nisan 2011
Tuvalete Girerken Okunacak Dua

"Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis.
(Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)
Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua
"Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî min zalik" 

(Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.)

Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
"Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.

(Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

"Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"

(Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.)

Kaynak: 
Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Zalimin Helaki İçin Bir Dua


"Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet sahibi! Şu azgına karşı bize kafi gel ve onlardan bizim intikamımızı al"
Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Mayıs 2011

Zor Bir işle Karşılaşınca Okunacak Dua

"Ey Allah! Senin kolay kıldığından başka  bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman, zor olanı kolay ve yumuşak yaparsın."

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Mayıs 2011